МЕНЮ ПРОДУКТИ
  Демакс Трейд ООД

Бургас 8000
ул. "?ндустриална" 3
тел. 056 811722
Факс: 056 810535
E-mail: demaxtrade@abv.bg

  ИЗТЕГЛИ КАТАЛОГ В PDF
  ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 
Декларация за поверителност

Обща информация

На 25 май 2018 г. във всички държави-членки на Европейския съюз (ЕС) влиза в сила нов Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, наричан по-долу за краткост Общ регламент за защита на данните (ОРЗД).
Целта на ОРЗД е да уеднакви законодателството на отделните държави-членки в областта на личните данни и едновременно с това да гарантира на физическите лица от всички държави-членки адекватната защита на личните им данни при тяхната обработка.

?нформация за Администратора на  на лични данни:
Държава: България
Адрес: ул. „?ндустриална“ 3, 8000 Бургас
Телефон: 056 811722
Ел. поща: demaxtrade@abv.bg
?нтернет страница: www.demaxtrade.com

Данни за контакт с Длъжностно лице по защита на данните:
С нашето Длъжностно лице по защита на данните  можете да се свържете директно тук:
Ел. поща: demaxtrade@abv.bg

?нформация относно компетентния Надзорен орган:

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. ЦветанЛазаров" № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров" № 2
Телефон: 02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни:
- "Демакс Трейд" ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с продажбата на стоки и доставката на услуги:
- за целите на сключване на договор и изпълнение на договорни взаимоотношения
- за целите на обработване на финансови транзакции

- за целите на легитимния интерес на Демакс Трейд ООД
- за изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни:

"Демакс Трейд" ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за запитване чрез сайта на “Демакс Трейд” ООД, включително за следните цели:
- индивидуализация на страна по договора
- счетоводни цели
- защита на информационната сигурност
- обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга
 

 "Демакс Трейд" ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност
- ограничение на целите на обработване
- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни
- точност и актуалност на данните
- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите
- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни

Видове операции, извърщвани с личните данни:
- Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или доставчик на стоки или услуги
 
"Демакс Трейд" ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
-  Данни: Ваши индивидуализиращи данни:  ?мена по лична карта или паспорт, ЕГН/ЛНЧ, гражданство, номер на лична карта/валиден национален документ за самоличност, адрес, имейл и телефон.
- Цел, за която се събират данните:  изпълнение на договор с търговски партньор и неговото администриране;;
- Основание за обработка на личните Ви данни – договорно основание
- Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да направите запитване за чрез сайта на “Демакс Трейд” ООД, трябва да попълните онлайн формуляр които изисква: име на фирмата/на лицето, имейл и телефон.
- Цел, за която се събират данните: Запитване за информация относно стоките  и услугите на “Демакс Трейд” ООД.
- Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и политиката за защита на личните данни на уебсайта Вие давате ясно изразено съгласие личните ви данни да бъдат обработени за съответната цел
- Други данни, които "Демакс Трейд“ ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт, "Демакс Трейд" ООД събира данни за използвания IP адрес.
- Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
- Основания за обработка на данните: IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
- Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер
- Цел, за която се събират данните: ?здаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за продажба на стоки и предоставяне на услуги.
- Основание за обработка на личните Ви данни – При сключването на писмен договор, между "Демакс Трейд" ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.

"Демакс Трейд" ООД  не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
- разкриват расов или етнически произход
- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации

Личните данни са събрани от "Демакс Трейд" ООД  от лицата, за които се отнасят.
Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Срок на съхранение на личните Ви данни

„Демакс Трейд“ ООД съхранява Вашите лични данни само докато това е необходимо. В много от случаите за нас като администратор на лични данни са налице законови основания за съхранение и обработка на лични данни за определен период от време.
"Демакс трейд" ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на "Демакс Трейд" ООД или друго

Вашите права като субект на личните данни са следните:
Във всеки момент, докато съхраняваме или обработваме личните ви данни, Вие (според терминологията на закона – субект на данните) имате следните права:
- имате право да поискате копие от Вашите лични данни от “Демакс Трейд“ ООД и право на достъп по всяко време до личните си данни;

 - имате право да поискате от “Демакс Трейд“ ООД личните си данни във вид удобен за прехвърляне на друг администратор на лични данни, или да поискате ние да го направим, без да бъдете възпрепятствани от наша страна;

- имате право да поискате от “Демакс Трейд“ ООД да коригира без ненужно забавяне, неточните Ви лични данни, както и данните, които не са вече актуални;

- имате право да поискате от “Демакс Трейд“ ООД личните Ви данни да бъдат изтрити без ненужно забавяне при наличието на някое от следните основания:

- личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани;

- когато сте оттеглил своето съгласие;

- когато сте възразил срещу обработването,

- когато обработването е незаконосъобразно;

- когато личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на EС или правото на държава членка, което се прилага спрямо нас като администратор на лични данни.

Можем да откажем да заличим личните Ви данни по следните причини:
- при упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

- за спазване на законово задължение от наша страна или за изпълнението на задача от обществен интерес.

- за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели, доколкото съществува вероятност заличаването да направи невъзможно или сериозно да затрудни постигането на целите на това обработване; или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

- имате право да поискате от “Демакс Трейд“ ООД, да ограничи обработването на личните Ви данни, като в този случай данните ще бъдат само съхранявани, но не и обработвани. Отказът ни за ограничаване ще е изрично само в писмен вид, като сме длъжни да го мотивираме със законосъобразната причина;

- имате право да оттеглите Вашето съгласие за обработката на личните Ви данни по всяко време с отделно искане, отправено до администратора;

- имате право да възразите срещу определени видове обработка, като директен маркетинг (непоискани рекламни съобщения);

- имате право на възражение срещу автоматизирана обработка, включително профилиране

- имате право да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, включващо профилиране;

- при нужда да използваме Вашите лични данни за нова цел, която не е обхваната от настоящата декларация за защита на данните, ще Ви предоставим ново уведомление за защита на данните и когато, и където е необходимо, ще изискаме Вашето предварително съгласие за новата обработка.
Всички горепосочени искания ще бъдат препратени, ако има трета страна (получатели, включително извън ЕС и международни организации) при обработката на вашите лични данни.
?мате право на жалба до надзорния орган
?мате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган за България е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2, електронна поща: kzld@cpdp.bg; интернет-страница: (www.cpdp.bg).
В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез “Демакс Трейд“ ООД (получатели, включително извън ЕС и международни организации), можете да го направите на посочените данни за контакт на “Демакс Трейд“ ООД.